Veľkonočná súťaž o viac než 36.- €

Čím tento rok obdarujete šibačov či kupačov? Pošlite nám fotky svojho výtvoru, pripojte krátky text a môžete vyhrať poukážku na odber tovaru v hodnote 36.- €, alebo veľkonočné vykrajovačky. 

Ako súťažiť? 

Pošlite na e-mail: int.prodej@gmail.com fotografiu výrobku, ktorý ste vytvoril/a pre šibačov či kupačov. (napríklad kraslice, baranček, perníková ozdoba, …) a pripojte krátky text s postupom výroby.  
Fotografiu s textom uverejníme na našom facebookovom profile a 15 súťažiacich, ktorých výtvory získajú na Facebooku najviac hlasov „To se mi líbí“, bude zaradené do výberu a z nich päťčlenná odborná porota vyberie výhercu pre 1. miesto, 2. miesto a 3. miesto. 

Čo vyhrajete? 

1. miesto: poukážka na nákup akéhokoľvek tovaru v hodnote 1 000 Kč, v prípade slovenského výhercu v hodnote 36 EURO.

Súťaž o najkrajší veľkonočný výtvor pre šibačov
 

Kompletné pravidlá Súťaže o najkrajší veľkonočný výtvor pre šibačov

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel Súťaže najkrajší veľkonočný výtvor pre šibačov (ďalej iba súťaž). Tieto pravidlá môžu byť zmenené iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.  
Usporiadateľ súťaže je Obchodná spoločnosť pans s. r. o., so sídlom Opavská 8b, 639 00 Brno, IČ: 27686051, telefón: +420511119639 fax: 226015196.

I. Účastníci súťaže

1. Účastníkom súťaže sa môže stať fyzická osoba staršia 18 rokov s trvalým bydliskom v Českej republike a Slovenskej republike.

II. Termín a miesto konania súťaže

1. Súťaž prebieha od 24. 3. 2015 od 8 hodín do 10. 4. 2015 do 23:59 hodín na území Českej republiky a Slovenskej republiky. 

III. Mechanizmus súťaže

Účastník súťaže se do súťaže zapojí tak, že v dobe konania súťaže:
1. Odošle na e-mail: int.prodej@gmail.com fotografiu výrobku, ktorý vytvoril pre šibačov (napríklad kraslice, baranček, perníková ozdoba, …) a pripojí aj krátky text s postupom výroby. V prípade, že účastník zašle iba fotografiu, alebo iba text, nebude do súťaže zaradený. Súťažné fotografie musia byť vo formáte jpeg nebo png v dostatočnej kvalite pre prezentáciu na Facebooku (min. 400 px na šírku) a súčasne nesmie prekročiť veľkosť povolenú pre odoslanie prostredníctvom e-mailu. Účastník môže poslať viacej fotografií s textom a môže tiež poslať video.
2. Účastník súťaže súhlasí s vystavením svojej fotografie a textu, prípadne videa, na facebookovom profile e-shopu pánvičky.cz (https://www.facebook.com/panvickycz). Fotografia s priloženým textom sa následne zúčastní hlasovania prostredníctvom tlačítka „To se mi líbí“ na Facebooku. 
3. Účastník súťaže môže aktívne propagovať svoju fotografiu s textom za účelom získania viacej hlasov.
4. Celkom 15 účastníkov, ktorí obdržia najviac hlasov „To se mi líbí“, bude zaradených do výberu a z nich päťčlenná odborná porota vyberie výhercu pre 1. miesto, 2. miesto a 3. miesto. 
5. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo v prípade, že počas doby trvania súťaže dôjde k podvodnému či inému nekalému konaniu, ktoré má za následok narušenie regulárnosti súťaže, vylúčit daného účastníka zo súťaže.
6. Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže fotografie, ktoré nebudú v dostatočnej kvalite pre prezentáciu prostredníctvom aplikácie Facebook.
7. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za technické problémy, ku ktorým by mohlo dôjsť pri doručovaní e-mailových správ, ani za prípadné problémy súvisiace s funkčnosťou internetovej siete a sociálnej siete Facebook.
8. Súťažiaci účasťou v súťaži dáva súhlas s nakladaním so súťažnými fotografiami a textami, prípadne videami, pre marketingové účely usporiadateľa súťaže.

IV. Výhry

1. miesto: poukážka na nákup akéhokoľvek tovaru v hodnote 1 000 Kč, v prípade slovenského výhercu v hodnote 36 EURO.
2. miesto:súprava veľkonočných vykrajovačiek: zajac, kurča, ovečka .
3. miesto: súprava veľkonočných vykrajovačiek: vajíčko, zajac, kurča .

Výhry do súťaže venuje usporiadateľ súťaže.

V. Vyhodnotenie súťaže

Celkom 15 účastníkov, ktorí obdržia na Facebooku najviac hlasov „To se mi líbí“, bude zaradených do výberu a z nich päťčlenná odborná porota vyberie výhercu pre 1. miesto, 2. miesto a 3. miesto. 

VI. Odovzdanie výhier

1. Výhercovia budú o svojej výhre informovaní organizátorom súťaže e-mailom na e-mailovú adresu, z ktorej odoslali súťažnú fotografiu s textom, prípadne s videom. Zároveň budú uvedení na webových stránkach www.pánvičky.cz a na facebookovom profile https://www.facebook.com/panvickycz.
2. V momente, kedy výherca pošle e-mailom naspäť svoju adresu, bude mu na ňu výhra do týždňa poslaná. Je tiež možnosť si výhru vyzdvihnúť priamo v predajni na adrese Opavská 8b, 639 00 Brno. V prípade osobného odberu je nutné predložiť e-mail s oznámením o výhre. Kupón na nákup v hodnote 36 EURO zašleme e-mailom. V prípade, že sa výherca do 14 dní od odoslania e-mailu neozve naspäť e-mailom s uvedením adresy, vyberie porota ďalšieho výhercu.

VII. Spoločné ustanovenia

1. Spotrebiteľská súťaž podlieha platným právnym predpisom Českej republiky.
2. Účastníci súťaže súhlasia pre prípad, že sa stanú víťazmi, s tým, že sa zúčastnia marketingových akcíí usporiadateľa a ich mená budú zverejnené na webových stránkach www.pánvičky.cz. a na facebookovom profile https://www.facebook.com/panvickycz.
3. Je možné sa súťaže zúčastniť opakovane.
4. Do súťaže budú zaradení tí súťažiaci, ktorí úplne splnia stanovené podmienky súťaže. Usporiadateľ súťaže má právo výsledne posúdiť splnenie stanovených podmienok súťaže jednotlivými súťažiacimi.
5. Usporiadateľ súťaže nenesie zodpovednosť za do, zé fotografie s textom nedôjde na e-mail spadne napríklad do kose so spamom. Usporiadateľ súťaže neručí za stratu, nedoručenie, omeškanie ani poškodenie výhry zaslanej prostredníctvom pošty či iným spôsobom.
7. V prípade, že nebude možné výhru výhercovi predať, dostane výhru ďalší výherca určený porotou.  
8. Usporiadateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s účasťou v súťaži či v súvislosti s užívaním výhier.
9. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich
plne dodržovať.
10. Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou.
11. Usporiadateľ súťaže je oprávnený s konečnou platnosťou a s predchádzajúcim súhlasom usporiadateľa vylúčiť súťažiaceho, a to v prípade, že bude mať podozrenie, že súťažiaci dosiahol výsledku v súťaži podvodným konaním alebo iným konaním, ktoré je v rozpore s dobrým správaním a je spôsobilé ovplyvniť výsledky tejto súťaže. Toto rozhodnutie usporiadateľa je konečné, bez možnosti odvolania.
12. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť, alebo upraviť pravidlá súťaže či súťaž úplne zrušiť bez udania dôvodov a ustanovení náhrady.
13. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s jej pravidlami a s tým, že usporiadateľ je oprávnený bezplatne uverejňovať mená a priezviská, a ďalej nakladať so zaslanými fotografiami a textmi pre marketingové účely.
14. Management, zamestnanci a rodinní príslušníci usporiadateľa súťaže sú z tejto súťaže vylúčení.
15. Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná spoločnosťou Facebook a nijako s ňou nesúvisí.
16. Účastník súťaže poskytuje informácie spoločnosti www.pánvičky.cz a nie spoločnosti Facebook.
17. Spoločnosť Facebook je celkom oslobodená od akýchkoľvek záväzkov voči účastníkom súťaže.
back_to_all_news