Obchodné podmienky

Úvodné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.panvice.sk, prevádzkovaným obchodnou spoločnosťou pans s. r. o., so sídlom Opavská 8b, 639 00 Brno, IČ: 27686051, telefón: +421 650 822 812 fax: 226015196. (ďalej iba "Predávajúci"). Spoločnosť je zapísaná v OR vedenom Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51990.

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy a upravujú vzťahy medzi pans s.r.o., ako predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právním řádem České republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Sb., občianskym zákonníkom a zákonom č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa. Ak nie je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Sb., obchodným zákonníkom, všetko v aktuálnom znení.

Vymedzenie pojmov

 • Spotrebiteľská zmluva je zmluva kúpna, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ.
 • Predávajúcim je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky, alebo poskytuje služby.
 • Zákazníkom nášho internetového obchodu je kupujúci. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.
 • Kupujúci spotrebiteľ, alebo iba spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej, alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky, alebo užíva služby za iným účelom než pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.
 • Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom (ďalej iba “kupujúci nie spotrebiteľ“), je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej, alebo inej podnikateľskej činnosti a ktorá nakupuje výrobky či využíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami, alebo službami. Tento kupujúci sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Cena tovaru

Ceny sú platné v čase objednávky a sú konečné, to znamená vrátane DPH, prípadne všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť.
Kupujúci má možnosť sa pred vytvorením objednávky zoznámiť s faktom, po akú dobu zostáva ponuka, alebo cena v platnosti.

Dodacie podmienky

Tovar, v prípade jeho poslania na dobierku, dodáme do 24 hodín po telefonickém potvrdení objednávky na ktorúkoľvek platnú adresu v SR.

Spôsoby platby a dodania tovaru

Na dobierku - tovar Vám bude poslaný prepravnou službou PPL. Pracovník PPL Vám balíček s tovarom odovzdá do vlastných rúk nasledujúci pracovný deň po odoslaní, v čase medzi 8.00 až 17.00 hod. Zväčša však do 15.00 hod. Presná hodina však zaručiť nejde. PPL je kvalitný a spoľahlivý dopravca s možnosťou sledovať cestu zásielky. Cena za doručenie je 5 EUR s DPH. Dopravné a balné Vám nebude účtované pri objednávke tovaru nad 125 EUR s DPH. Dobierka je za 1,60 EUR.

Bankovým prevodom - proforma (zálohová) faktúra - pri voľbe platby bankovým prevodom od nás obdržíte proforma faktúru a variabilný symbol platby, ktorý bude platbu identifikovať. Pre platbu prevodom na Slovensku sme zriadili účet:
Slovenská sporiteľňa, a.s. 0253734918/0900, IBAN: SK6009000000000253734918. Po pripísaní úhrady na náš účet Vás budeme kontaktovať kvôli dohode o predaní tovaru. Doprava je 5 EUR s DPH pri objednávke do 125 EUR. Nad 125 EUR je doprava zadarmo.

Zásielkovňa SK - na dobierku. Cena za doručenie je 4 EUR s DPH. Dopravné a balné Vám nebude účtované pri objednávke tovaru nad 100 EUR s DPH. Dobierka je za 1,60 EUR.

Zásielkovňa SK - platba prevodom. Cena za doručenie je 4 EUR s DPH. Dopravné a balné Vám nebude účtované pri objednávke tovaru nad 100 EUR s DPH.
 
Platobné podmienky

Bankovým prevodom - vložením peňažných prostriedkov alebo prevodom peňažných prostriedkov z vášho účtu na účet Slovenská sporiteľňa, a.s. 0253734918/0900, IBAN: SK6009000000000253734918. Všetky potrebné údaje pre platbu dostanete po uzatvorení objednávky, tovar dodáme ihneď po úhrade.

Na dobierku – platba v hotovosti pracovníkovi, ktorý doručí tovar

Prevzatie tovaru

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, má povinnosť objednaný tovar prijať a prekontrolovať neporušenosť obalu a či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. V prípade zistenia poškodenia je treba spísať zápis s doručovateľom. Pokiaľ zistí zákazník poškodenie či iné nezrovnalosti až po prevzatí zásielky, je povinný čo najskôr kontaktovať predávajúceho.
Ak je kupujúci spotrebiteľ, doporučujeme tiež vyššie uvedený postup dodržať, predíde sa tým prípadným komplikáciám. Pokiaľ ale kupujúci spotrebiteľ uvedený postup nedodrží, nie je ovplyvnené  jeho právo uplatniť reklamáciu.

Zrušenie objednávky, odstúpenie od zmluvy

Pokiaľ sa zákazník rozhodne objednávku z akéhokoľvek dôvodu zrušiť, je nutné, aby ihneď informoval predávajúceho (písomne, emailom nebo telefonicky) skôr, než bude tovar vyexpedovaný. Objednávka je v takom prípade prevádzkovateľom bezplatne stornovaná.
Kupujúci spotrebiteľ má podľa § 53 odst. 7 občianskeho zákonníku právo už odoslaný či prijatý tovar vrátiť do 14 dní od jeho prevzatia bez udania dôvodu, v neporušenom stave a najlepšie v neporušenom obale na vlastné náklady - má teda právo odstúpiť od uzavretej kúpnej zmluvy bez udania dôvodu a bez akejkoľvek sankcie. V prípade, že je tovar používaný a čiastočne opotrebovaný, predajca vypočíta náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniklú škodu na tovare a určí, o koľko bude znížená vrátená cena. K zásielke musí byť priložené všetky dokumenty, a to vrátane faktúry, alebo musí byť vznik zmluvy inak preukázaný. Kupujúci odošle vrátený tovar na adresu predávajúceho. Predávajúci  vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť (odpovedajúcu kúpnej cene zaplatené za tovar, prípadne ponížené o čiastku úmernú opotrebeniu), na kupujúcim udané číslo bankového účtu či inak na základe vzájomnej dohody, a to najneskôr do 30 dní od okamžiku odstúpenia.

Možnosť odstúpenia od zmluvy sa nevzťahuje:

 • na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom započaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
 •  na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa,
 • na dodávku tovaru upraveného podľa želania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, a tiež aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebeniu alebo zastaraniu,
 • na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak spotrebiteľ porušil  ich originálny obal,
 • na dodávku novín, periodík a časopisov,
 • na zmluvy spočívajúce v hre alebo lotérii.

Spotrebiteľ ďalej nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je tovar, ktorý nemôže byť pre svoj charakter vrátený ako vyplýva zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, o ochrane spotrebiteľa v prípade zmlúv uzavretých na diaľku.

Tovar spolu s odstúpením od zmluvy pošlite na adresu prevádzkovateľa internetového obchodu.

Rozpor s kúpnou zmluvou

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej iba „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci spotrebiteľ právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúcemu kúpnej zmluve, a to podľa požiadavku kupujúceho spotrebiteľa buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je taký postup možný, môže kupujúci spotrebiteľ požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci spotrebiteľ pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel, alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v čase šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak. Rozporom s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec nemá akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe zverejnenej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že neodpovedá požiadavkám právnych predpisov, nie je v tomu odpovedajúcemu množstvu, miere alebo hmotnosti a neodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

Záručná lehota

Na všetok tovar je poskytovaná záručná lehota 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak. Záruka sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

 • tovar bol poškodený nevhodnou, alebo neodbornou manipuláciou,
 • tovar bol poškodený živelnou pohromou,
 • tovar bol poškodený bežným opotrebením.

Záruka sa nevzťahuje na vady vzniklé opotrebením spôsobeným obvyklým užívaním tovaru, chybnou obsluhou, nevhodnou, alebo neodbornou manipuláciou, a tiež aj použitím, údržbou či inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou. Rovnako nebude záruka uznaná v prípade mechanického poškodenia vinou zákazníka, poškodením spôsobeným nadmerným a nevhodným užívaním, zanedbaním starostlivosti o tovar, vniknutím cudzích látok (prachu, vody, atd.) do zariadenia, či poškodením spôsobeným nevhodnou alebo neodbornou manipuláciou, či poškodením spôsobeným vyššou mocou. Rovnako bude postupované v prípade vzniku vady v dôsledku napäťovej špičky v rozvodnej sieti. Na tovar s porušenými ochrannými pečaťami, nálepkami, sériovými číslami, alebo nesúci znaky nekvalifikovanej opravy sa záruka nevzťahuje.

Záručná lehota začína plynúť od prevzatia tovaru alebo služby kupujúcim zákazníkom a táto sa prípadne ďalej predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave.

Reklamácie a ich uskutočnenie

V prípade, že sa v priebehu záručnej lehoty vyskytne vada, má kupujúci, v závislosti na povahe tejto závady, pri uplatnení záruky tieto práva:
- ak ide o závadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a rýchle odstránenie závady. Právo na výmenu vadného tovaru ak je to vzhľadom k povahe závady neúmerné, a ak nie je taký postup možný, právo na primeranú zľavu z nákupnej ceny alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy,
- ak ide o závadu neodstrániteľnú, ktorá bráni riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu vadného tovaru alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy,
- ak ide o závady odstrániteľné vyskytujúce sa vo väčšom počte, alebo opakovane a bránia riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu vadného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy,
- ak ide o závady neodstrániteľné, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci a ak nepožaduje výmenu veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Kupujúci je povinný dodaný tovar prekontrolovať a bez zbytočného odkladu informovať telefonicky nebo e-mailom predávajúceho o zistených závadách do 48 hodín od dodania, aby sme mohli poškodenie uplatňovať u prepravcu. Včas neoznámené reklamácie nebudú uznané. Kupujúci môže oznámiť oprávnenú reklamáciu jednou z nasledujúcich možností:

 • na e-mailovú adresu prevádzkovateľa: info@panvicky.cz,
 • poštou na adresu predávajúceho: PANS s.r.o., Opavská 8b, 639 00 Brno,
 • telefonicky na tel. č.: +421 650 822 812,
 • osobným doručením na adresu prevádzkovateľa: PANS s.r.o., Opavská 8b, 639 00 Brno

 
a čo najskôr odoslať alebo doručiť reklamovaný tovar v prípade možnosti v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale, s popisom závady a kópiou predajného dokladu na adresu prevádzkárne prevádzkovateľa:
pans s. r. o., Opavská 8b, 639 00 Brno, IČ: 27686051, DIČ: CZ27686051, telefón: +421 650 822 812, fax: 226015196 nebo e-mailom na info@panvicky.cz.

Žiadame týmto našich zákazníkov, aby nám posielali tovar až po dohovore na telefónnom čísle +421 650 822 812 alebo e-mailom na info@panvicky.cz na adresu pans s.r.o., Opavská 8b, 639 00 Brno. Reklamačné konanie sa tím výrazne zrýchli. Ďakujeme za pochopenie.

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitejších prípadoch do troch pracovných dní. Reklamácia vrátane závady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne ináč. Pri nedodržaní lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy. Pri uplatnení reklamácie je predávajúci povinný vystaviť reklamačný protokol.
V prípade oprávnenej reklamácie má spotrebiteľ právo na náhradu nákladov spojených s reklamáciou. V prípade neoprávnenej reklamácie je predávajúci povinný vydať písomné odôvodnením tohto zamietnutia a zároveň spotrebiteľ nemá nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani predajca nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane.
Pred prvým použitím tovaru je kupujúci povinný dôkladne prečítať záručné podmienky a príslušné užívateľské príručky (návod k obsluhe). V prípade užívania výrobku v rozpore s užívateľskou príručkou (návodom k obsluhe) nesie kupujúci všetky dôsledky, ktoré mu týmto vzniknú sám a ich následná reklamácia bude vyhodnotená neoprávnenou. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na závady tohoto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.
Predajca nie je povinný prijať k reklamácii tovar, ak nebude správne zabalený, alebo bez  požadovaných súčiastok a príslušenstva.
V prípade zakúpenia tovaru v rámci podnikateľskej činnosti sa postupuje pri reklamácii podľa príslušných ustanovení zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v aktuálnom znení.
Kupujúci môže uplatniť reklamáciu osobne, alebo odoslaním tovaru k reklamácii prepravnou službou (dopravnou spoločnosťou, poštou apod.).
Spôsob vybavenia reklamácie oznámi predávajúci kupujúcemu vopred dohodnutým postupom (prostriedkami komunikácie na diaľku alebo písomne).

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim pans s.r.o., so sídlom Opavská 8b, 639 00 Brno, IČO: 27686051 je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Registrácia

Registrovaným zákazníkom a návštevníkom nevznikajú žiadne povinnosti. Svojou registráciou sa automaticky stávajú členmi nášho klubu, ktorý bude mať aj svoj chat pre výmenu skúseností s naším tovarom a jeho užívaním, naším e-shopom a tiež s našou firmou.
Pre registrovaných poriadame v priebehu roku niekoľko cenovo výhodných akcií, zväčša na nový, alebo naopak výpredajový tovar. Registrovaní tiež získavajú trvalú zľavu 5% na všetky nákupy na www.panvice.sk, ktorá neplatí na niektoré akciové alebo výpredajové zľavy. Po registrácii sa tiež zobrazuje už prepočítaná cena. Po viacerých odberoch, alebo pri väčšom odbere je zľava zmluvná a zostáva trvalá. Na svojich pravidelných zákazníkov tiež myslíme pri rôznych príležitostiach. Maximálne raz mesačne je registrovaným zaslaná zvláštna ponuka, ktorá platí iba pre registrovaných a nie je uvedená na stránkach e-shopu www.panvice.sk. Všetky dotazy a nejasnosti Vám radi objasníme.

 
Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.
Tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1.9.2010. Zmeny obchodných podmienok a reklamačného poriadku sú vyhradené..
 
Naše obchodné podmienky sme konzultovali s pracovníkmi SOS - Sdružení obrany spotřebitelů, o. s. (www.spotrebitele.info). To potvrdzuje udelené jedinečné logo SAOP o prevedení SOS – Spotrebiteľského auditu obchodných podmienok, ktoré nájdete na http://www.spotrebitele.info/audit/audit.php. V prípade nejasností ohľadom týchto obchodných podmienok môžete SOS kontaktovať elektronicky na http://www.spotrebitele.info/poradna/vlozdotaz_saop.php
alebo telefonicky na poradenskej linke SOS 900 08 08 08 (8 Kč/min).