Obchodné podmienky www.panvice.sk

Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.panvice.sk, ktorý prevádzkuje spoločnosť pans s. r. o., IČO: 27686051, so sídlom Opavská 991/8b, Brno - Štýřice, 639 00, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 51990 (ďalej tiež ako "predávajúci").

Telefón: + 420 511 119 639 E-mail: info@panvicky.cz

Tieto obchodné podmienky sú súčasťou uzatvorenej kúpnej zmluvy a upravujú vzťahy medzi spoločnosťou pans, s.r.o., ako predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sa uzatvárajú v súlade s právom Českej republiky.

Definícia pojmov

 • Predávajúci je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti.
 • Zákazníkom nášho internetového obchodu je kupujúci. Vzhľadom na platné právne predpisy sa rozlišuje medzi kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom (ďalej aj "spotrebiteľ" alebo "kupujúci spotrebiteľ"), a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom (ďalej aj "kupujúci nespotrebiteľ").
 • Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania.
 • Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho povolania. Tento kupujúci sa riadi podmienkami v rozsahu, v akom nie sú obmedzené na spotrebiteľov, ako je uvedené nižšie.
 • Ak sa v týchto podmienkach používa len pojem "kupujúci" alebo "zákazník", myslí sa tým spotrebiteľ aj nespotrebiteľský kupujúci.

 Ak je Kupujúci spotrebiteľom, vzťahy neupravené Kúpnou zmluvou a týmito Obchodnými podmienkami sa riadia zákonom č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako "Občiansky zákonník") a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako "Zákon o ochrane spotrebiteľa").

Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, vzťahy neupravené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami sa riadia Občianskym zákonníkom.

Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

Všetky objednávky zadané prostredníctvom internetového obchodu www.panvice.sk sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal tieto podmienky a súhlasí s nimi, ako aj s reklamačným poriadkom. Pri zadávaní objednávky si zákazník vyberie tovar, riadne vyplní objednávkový formulár (všetky údaje a požiadavky predpísané formulárom) a odošle objednávku.

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na internetovej stránke www.panvice.sk. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza vtedy, keď spotrebiteľ odošle objednávku a doručí ju predávajúcemu. Predávajúci bezodkladne potvrdí spotrebiteľovi prijatie objednávky informatívnym e-mailom na uvedenú e-mailovú adresu, toto potvrdenie však nemá vplyv na vznik zmluvy. Výslednú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno zmeniť alebo zrušiť len na základe dohody strán alebo na základe právnych dôvodov.

Pre kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy objednávka tovaru zaslaná kupujúcim. Samotná kúpna zmluva je uzavretá okamihom doručenia záväzného prijatia objednávky predávajúcim kupujúcemu.

Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú uvedené v týchto podmienkach. Kupujúci má vždy možnosť skontrolovať objednávku a v prípade potreby ju pred odoslaním opraviť. Pred potvrdením a odoslaním objednávky je kupujúci vždy informovaný o celkovej a konečnej sume, ktorú má zaplatiť.

Cena tovaru

Informácie o tovare a cena uvedená predávajúcim sú záväzné s výnimkou prípadu zjavného omylu. Ceny sú uvedené vrátane všetkých daní (napr. DPH) a poplatkov, okrem nákladov na dodanie tovaru alebo platby (v prípade platby na dobierku). Ceny sú platné v čase objednávky.

Dodacie podmienky

Tovar zvyčajne doručujeme do 72 hodín. Tovar sme povinní doručiť do 30 dní od prijatia objednávky.

Spôsoby platby a dodania tovaru - kliknite sem.

Prevzatie tovaru

Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu predmet kúpy v dohodnutom množstve, kvalite a vyhotovení. Kupujúci je povinný prevziať tovar a zaplatiť zaň.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, je povinný prevziať objednaný tovar a skontrolovať neporušenosť obalu a to, či zásielka nevykazuje zjavné známky poškodenia. V prípade zistenia poškodenia je potrebné spísať s doručovateľom zápisnicu. Ak kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, zistí po prevzatí zásielky poškodenie alebo iné nezrovnalosti, musí bezodkladne kontaktovať predávajúceho. Tento postup sa odporúča aj spotrebiteľovi, aby sa predišlo akýmkoľvek komplikáciám. Ak však kupujúci spotrebiteľ tento postup nedodrží, jeho právo na reklamáciu tým nie je dotknuté.

Ak kupujúci (spotrebiteľ alebo nespotrebiteľ) tovar neprevezme, predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho náhradu škody.

Ak kupujúci neprevezme tovar v dohodnutej lehote, je povinný zaplatiť predávajúcemu poplatok za uskladnenie tovaru za každý deň omeškania s prevzatím tovaru vo výške 10 Kč. Celková výška poplatku za uskladnenie tovaru objednaného spotrebiteľom je však maximálne 300 Kč. Po tom, ako predávajúci preukázateľne upozorní kupujúceho a poskytne mu novú primeranú lehotu na prevzatie tovaru, je predávajúci oprávnený tovar vhodným spôsobom predať a predávajúci je oprávnený započítať si náklady na skladovanie s výnosom z predaja. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, môže predávajúci účtovať kupujúcemu okrem poplatku za uskladnenie aj náklady spojené s neúspešným doručením tovaru, a to vo výške skutočných nákladov, ak si kupujúci tovar nevyzdvihne v dohodnutej lehote. Tieto náklady môžu byť započítané voči výnosu z predaja objednaného tovaru v prípade jeho predaja vyššie uvedeným spôsobom.

Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy do 14 dní od jej uzavretia

V zmysle ustanovenia § 1829 a nasl. občianskeho zákonníka má spotrebiteľ právo zakúpený tovar vrátiť (t.j. odstúpiť od kúpnej zmluvy) bez udania dôvodu, ak si tovar objednal na internete do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru alebo od poslednej časti dodávky tovaru, a to bez ohľadu na spôsob prevzatia tovaru alebo platby.

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za dodržanú, ak spotrebiteľ zašle predávajúcemu oznámenie o odstúpení od zmluvy v lehote na odstúpenie od zmluvy (rozhodujúce je teda, kedy spotrebiteľ oznámenie o odstúpení od zmluvy zašle, nie či je doručené predávajúcemu v lehote). Spotrebiteľ je tiež oprávnený odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred dodaním tovaru.

Spotrebiteľ môže v uvedenej lehote odstúpiť od zmluvy aj v prípade, že objednávka bola podaná online s osobným odberom v niektorej z partnerských kamenných predajní predávajúceho.

Odstúpenie od zmluvy je spotrebiteľ povinný zaslať písomne na adresu sídla predávajúceho (pans s.r.o., Opavská 991/8b, Brno - Štýřice, 639 00) alebo e-mailom na adresu: info@panvicky.cz.

Formulár na odstúpenie od zmluvy je k dispozícii tu.

Do 14 dní od odstúpenia od zmluvy musí spotrebiteľ zakúpený tovar zaslať alebo odovzdať predávajúcemu. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peniaze (kúpnu cenu) spotrebiteľovi skôr, ako mu spotrebiteľ tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

Predávajúci je povinný vrátiť Spotrebiteľovi sumu zodpovedajúcu cene tovaru a nákladom na dodanie tovaru Spotrebiteľovi (tieto však len do výšky najlacnejšieho spôsobu dodania tovaru ponúkaného Predávajúcim, bez ohľadu na spôsob dodania tovaru, ktorý si Kupujúci zvolil), a to do 14 dní odo dňa, keď bolo Predávajúcemu doručené odstúpenie od zmluvy zo strany Spotrebiteľa, nie však skôr, ako Predávajúci obdrží vrátený tovar alebo keď Kupujúci spotrebiteľ preukáže Predávajúcemu, že zakúpený tovar zaslal späť, podľa toho, čo nastane skôr. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci spotrebiteľ, predávajúci znáša len náklady na doručenie tovaru späť obyčajnou poštou. Všetky sumy vrátené predávajúcim budú pripísané na účet spotrebiteľa alebo prostredníctvom služby GoPay.

Tovar by sa mal vrátiť predávajúcemu kompletný a v pôvodnom obale. Tovar nesmie vykazovať známky opotrebovania alebo poškodenia. Ak spotrebiteľ vráti tovar nekompletný alebo tovar vykazuje známky opotrebovania alebo poškodenia spôsobeného iným zaobchádzaním s tovarom, ako je zaobchádzanie nevyhnutné na oboznámenie sa s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru, predávajúci je oprávnený uplatniť voči spotrebiteľovi nárok na náhradu škody a započítať ho s nárokom spotrebiteľa na vrátenie peňazí. Náhrada musí zodpovedať zníženiu hodnoty tovaru.

Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od jej uzavretia nemožno uplatniť v prípade zmlúv:

 • za dodanie digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči, za predpokladu, že dodanie bolo vykonané s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzavretím zmluvy informoval spotrebiteľa, že v takom prípade nemá právo odstúpiť od zmluvy, a kupujúci spotrebiteľ to výslovne potvrdil;
 • dodanie zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačových programov, ak kupujúci poškodil ich pôvodný obal.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, nemá právo odstúpiť od zmluvy v prípade objednávky uskutočnenej na internete do 14 dní od jej uzavretia, pokiaľ nie je splnený jeden zo zákonných dôvodov na odstúpenie od zmluvy, pozri nižšie, a tento dôvod nie je uvedený v odstúpení od zmluvy.

Kvalita pri prevzatí

Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať stav dodaného tovaru, či nemá vady, a v prípade zistenia vád ich uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, čo ich mohol pri vynaložení dostatočnej starostlivosti zistiť. Ak je kupujúci spotrebiteľom, nemusí nahlásiť vadu v uvedenej lehote, ale do 2 rokov odo dňa prevzatia tovaru. Akosť pri prevzatí sa riadi ustanoveniami § 2161 a nasl. Občianskeho zákonníka, ak je kupujúci spotrebiteľom, inak ustanoveniami § 2099 a nasl. Občianskeho zákonníka.

 • Predávajúci zodpovedá kupujúcemu spotrebiteľovi za to, že vec pri prevzatí nemá vady, najmä že v čase, keď kupujúci spotrebiteľ vec prevzal,
 • zodpovedá dohodnutému opisu, typu a množstvu, ako aj kvalite, funkčnosti, kompatibilite, interoperabilite a iným dohodnutým vlastnostiam,
 • je vhodný na účel, na ktorý ho kupujúci požaduje a s ktorým predávajúci súhlasil, a
 • sa dodáva s dohodnutým príslušenstvom a návodom na použitie vrátane návodu na montáž alebo inštaláciu.

Predávajúci ďalej zodpovedá kupujúcemu spotrebiteľovi, že okrem dohodnutých vlastností:

 • predmet je vhodný na účel, na ktorý sa predmet tohto druhu bežne používa, a to aj s ohľadom na práva tretích strán, právne predpisy, technické normy alebo kódexy správania v odvetví, ak neexistujú technické normy,
 • vec zodpovedá svojím množstvom, kvalitou a inými vlastnosťami vrátane trvanlivosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti obvyklým vlastnostiam vecí rovnakého druhu, ktoré môže kupujúci rozumne očakávať, a to aj vzhľadom na verejné vyhlásenia predávajúceho alebo inej osoby v tom istom zmluvnom reťazci, najmä na reklamu alebo označenie,
 • predmet sa dodáva s príslušenstvom vrátane obalu, návodu na montáž a ďalších návodov na použitie, ktoré môže kupujúci primerane očakávať, a
 • vec zodpovedá kvalitou alebo spracovaním vzorke alebo exempláru, ktorý predávajúci poskytol kupujúcemu pred uzavretím zmluvy,

pokiaľ predávajúci pred uzavretím zmluvy výslovne neupozornil kupujúceho - spotrebiteľa, že niektorá vlastnosť veci sa líši, a kupujúci s tým pri uzatváraní zmluvy výslovne súhlasil. Ak je kupujúci spotrebiteľom a vada ním zakúpeného tovaru sa prejaví do jedného roka od jeho prevzatia, tovar sa považuje za vadný už pri prevzatí, pokiaľ to nevylučuje povaha tovaru alebo vady. Táto lehota neplynie po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže tovar používať, ak vadu oprávnene reklamoval.

Práva z chybného plnenia (zákonná záručná lehota pre spotrebiteľov)

Práva z vadného plnenia sa v prípade kupujúceho spotrebiteľa riadia ustanoveniami § 2165 a nasl. občianskeho zákonníka.

Kupujúci spotrebiteľ môže reklamovať vadu, ktorá sa prejaví do 2 rokov od prevzatia tovaru (t. j. v záručnej dobe). Ak kupujúci oprávnene vytkne predávajúcemu vadu, lehota podľa predchádzajúcej vety neplynie po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže pre vadu vec užívať. Kupujúci nemá právo z chybného plnenia, ak chybu sám spôsobil. Vadou nie je opotrebenie spôsobené bežným používaním alebo v prípade použitej veci opotrebenie zodpovedajúce rozsahu jej predchádzajúceho používania.

V prípade použitej veci je doba, počas ktorej môže spotrebiteľ reklamovať vadu (záručná doba), 1 rok.

V prípade, že sa počas záručnej doby vyskytne na zakúpenej veci vada, má kupujúci spotrebiteľ právo na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo opravou veci, pokiaľ zvolený spôsob nie je nemožný alebo neúmerne nákladný v porovnaní s iným spôsobom; to sa posudzuje najmä s ohľadom na závažnosť vady, hodnotu, ktorú by vec mala bez vady, a na to, či je možné vadu odstrániť iným spôsobom bez väčších ťažkostí pre kupujúceho.

Predávajúci môže odmietnuť odstránenie vady, ak to nie je nemožné alebo neprimerane nákladné, najmä s ohľadom na závažnosť vady a hodnotu, ktorú by tovar mal bez vady.

Kupujúci spotrebiteľ môže požadovať primeranú zľavu z ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak:

 • predávajúci odmietol vadu odstrániť alebo ju neodstránil v primeranej lehote tak, aby kupujúcemu nespôsobil značné ťažkosti, a/alebo neprevzal vadný tovar na vlastné náklady, alebo
 • chyba sa objavuje opakovane alebo
 • chyba je podstatným porušením zmluvy. Podstatné porušenie je také porušenie, o ktorom strana porušujúca zmluvu vedela alebo musela vedieť v čase uzavretia zmluvy, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, keby toto porušenie predvídala, alebo
 • z vyhlásenia predávajúceho alebo z okolností je zrejmé, že vada nebude odstránená v primeranom čase alebo bez podstatných ťažkostí pre kupujúceho.

Primeraná zľava sa určí ako rozdiel medzi hodnotou veci bez vady a vadnej veci, ktorú kupujúci dostal.

Ak kupujúci spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu po tom, čo kupujúci vec prevzal alebo mu kupujúci preukázal, že vec odoslal. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ak je vada nepodstatná; vada sa považuje za nepodstatnú.

Práva z vadného plnenia sa riadia ustanoveniami § 2099 a nasl. občianskeho zákonníka, ak kupujúci nie je spotrebiteľom. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, nemá zákonnú záruku, pretože Občiansky zákonník takúto záruku kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom, nepriznáva.

Uplatňovanie práv z vád (reklamácie)

Práva z vád sa uplatňujú u predávajúceho. Kupujúci môže vadu oznámiť jedným z týchto spôsobov:

 • na e-mailovú adresu prevádzkovateľa: info@panvicky.cz
 • poštou na adresu predávajúceho: pans s.r.o., Opavská 991/8b, Brno - Štýřice, 639 00
 • telefonicky na +420 511 119 639
 • osobným doručením na adresu prevádzkovateľa: pans s.r.o., Opavská 991/8b, Brno - Štýřice, 639 00

a následne zaslať alebo doručiť vadný tovar vo vhodnom prepravnom obale s popisom vady a s priloženým dokladom o tom, že kupujúci tovar zakúpil od predávajúceho, na adresu predávajúceho (pans s.r.o., Opavská 991/8b, Brno - Štýřice, 639 00).

Je v záujme kupujúceho, aby zaslal tovar predávajúcemu až po dohode  na telefónnom čísle +420 511 119 639 alebo e-mailom: info@panvicky.cz. To podstatne urýchli konanie o reklamácii..

Ak je na predmete kúpy uvedená iná osoba ako predávajúci, ktorá sa nachádza v mieste predávajúceho alebo v mieste bližšom ku kupujúcemu, kupujúci vyčíta osobe, ktorá je určená na vykonanie opravy.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, je povinný skontrolovať dodaný tovar pri jeho prevzatí a bez zbytočného odkladu, najneskôr do 48 hodín od doručenia, telefonicky alebo e-mailom informovať predávajúceho o zistených vadách, aby mohol predávajúci uplatniť škodu u dopravcu. Včas neoznámené reklamácie nebudú akceptované. Predávajúci nie je povinný prijať tovar na reklamáciu, ak nie je vhodne zabalený a dodaný s požadovanými súčasťami a príslušenstvom kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom.

Vybavovanie reklamácií spotrebiteľa

Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo iná osoba určená na vykonanie opravy je povinná vydať spotrebiteľovi písomné potvrdenie o prijatí reklamácie (reklamačný protokol).

Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená a spotrebiteľ o tom musí byť informovaný do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí lehoty na reklamáciu môže spotrebiteľ odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Predávajúci alebo iná osoba určená na vykonanie opravy je povinná vydať spotrebiteľovi potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe trvania opravy alebo písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

V prípade oprávnenej reklamácie má spotrebiteľ nárok na náhradu nákladov, ktoré mu v súvislosti s reklamáciou účelne vznikli. Ak predávajúci uzná reklamáciu za neopodstatnenú, spotrebiteľ nemá nárok na náhradu účelne vynaložených nákladov na vybavenie reklamácie a predávajúci nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli spotrebiteľovi.

Predávajúci oznámi kupujúcemu spôsob vybavenia reklamácie e-mailom alebo listom zaslaným na adresu kupujúceho.

Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov

Podľa zákona o ochrane spotrebiteľa má spotrebiteľ právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy. Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína výlučne na žiadosť spotrebiteľa, a to len vtedy, ak sa spor nepodarilo vyriešiť priamo s predávajúcim. Návrh na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu možno podať najneskôr do jedného roka odo dňa, keď spotrebiteľ prvýkrát uplatnil u predávajúceho právo, ktoré je predmetom sporu.

Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia so sídlom Štěpánská 567/15, Praha 2, 120 00. Návrh na začatie mimosúdneho riešenia sporu môže spotrebiteľ podať aj elektronicky - tu.

Česká obchodná inšpekcia poskytuje viac informácií o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov - tu.

Na riešenie sporov online môžu spotrebitelia využiť platformu na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Informačná databáza o úverovej bonite a dôveryhodnosti spotrebiteľov

Predávajúci týmto informuje, že v prípade, ak predávajúcemu vzniknú pohľadávky z úveru alebo iné pohľadávky z dlhodobého alebo opakovaného plnenia voči spotrebiteľovi, môže predávajúci zaradiť údaje spotrebiteľa do informačnej databázy (registra) obsahujúcej identifikáciu spotrebiteľov a údaje o ich bonite, platobnej morálke a dôveryhodnosti, a to všetko v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa.

Informácie o spotrebiteľovi sa môžu uchovávať a spracúvať v registri počas trvania záväzku spotrebiteľa a 3 roky po splatení.

Spotrebiteľ má právo po úhrade primeraných nákladov na výpis informácií, ktoré sa o ňom nachádzajú v registri. Okrem toho má spotrebiteľ právo požiadať predávajúceho alebo prevádzkovateľa, ktorý vedie register, aby opravil nepresné alebo nesprávne informácie, ktoré sa o ňom nachádzajú v registri.

Spotrebiteľ má právo písomne vyjadriť prevádzkovateľovi, ktorý vedie register, svoj nesúhlas so zápisom jeho osobných údajov do registra, v ktorom sa evidujú záväzky spotrebiteľov, ktorí nesplnili svoje povinnosti, a potenciálne záväzky spotrebiteľov. V takomto prípade prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu odstráni z registra všetky záznamy týkajúce sa spotrebiteľa a prijme opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa do neho nemohli zapísať žiadne ďalšie záznamy týkajúce sa toho istého spotrebiteľa.

Iné opatrenia

Vaša spokojnosť s nákupom bude zisťovaná prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený, za predpokladu, že ste vopred udelili súhlas so zasielaním dotazníkov na vašu e-mailovú adresu. Máte právo kedykoľvek odmietnuť používanie svojej e-mailovej adresy na zasielanie dotazníkov kliknutím na odkaz uvedený v e-mailovej správe obsahujúcej dotazník, ktorý vám bol zaslaný. Spracovanie osobných údajov na účely zasielania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi je založené na našom oprávnenom záujme zistiť vašu spokojnosť s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzu nášho postavenia na trhu využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz, spoločnosť Heureka Shopping s.r.o., so sídlom Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČO 24725382, DIČ CZ24725382; tomuto spracovateľovi môžeme na tieto účely odovzdávať informácie o vami zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu.

Pri zasielaní e-mailových dotazníkov sa vaše osobné údaje neposkytujú žiadnej tretej strane na jej vlastné účely.

Ak nám k tomu pri nákupe tovaru od nás udelíte súhlas, sme v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti v znení neskorších predpisov oprávnení zasielať vám na vašu e-mailovú adresu obchodné oznámenia týkajúce sa našich produktov. Používanie vašej e-mailovej adresy na zasielanie obchodných oznámení ste oprávnení kedykoľvek odmietnuť kliknutím na odkaz uvedený v e-mailovej správe obsahujúcej takéto oznámenia, ktorá vám bola zaslaná. Spracovanie vašej e-mailovej adresy ako osobného údaja sa vykonáva v súlade so zákonom č. 110/2019 Z. z. o spracúvaní osobných údajov v znení neskorších predpisov, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 a ďalšími súvisiacimi českými a európskymi právnymi predpismi, pozri naše informácie o ochrane osobných údajov, ktoré nájdete tu.

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kupujúceho tak, ako boli kupujúcemu zaslané v e-mailovej správe potvrdzujúcej prijatie jeho objednávky predávajúcim.

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim a súvisiace otázky sa riadia českým právom, najmä Občianskym zákonníkom a v prípade kupujúceho spotrebiteľa zákonom o ochrane spotrebiteľa.

Tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok nadobúdajú účinnosť 10.02.2023.

Zmeny obchodných podmienok a reklamačného poriadku sú vyhradené.