Úvodné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.panvice.sk, prevádzkovaným obchodnou spoločnosťou pans s. r. o., IČ: 27686051, so sídlom Opavská 8b, Brno - Štýřice, 639 00. Spoločnosť je zapísaná v OR vedenom Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51990. ,  (ďalej tiež "Predávajúci").

Telefon: + 421 650 822 812

E-mail: info@panvicky.cz

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy a upravujú vzťahy medzi pans s.r.o., ako predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právním řádem České republiky.

Vymedzenie pojmov

 • Spotrebiteľská zmluva je zmluva kúpna, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ.
 • Predávajúcim je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky, alebo poskytuje služby
 • Zákazníkom nášho internetového obchodu je kupujúci. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, (ďalej tiež „spotrebiteľ“ či „kupujúci spotrebiteľ“, a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je (ďalej tiež“kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ“).
 • Spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej, alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická osoba (človek), ktorá nakupuje výrobky, alebo užíva služby za iným účelom než pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.
 • Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom , je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení jedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Tento kupujúci sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú.
 • Ak je v týchto obchodných podmienkach použitý iba pojem „kupujúci“ či „zákazník“, je tým určený ako spotrebiteľ, tak aj kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom.

Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „občiansky zákonník“) a zákonom č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „zákon o ochrane spotrebiteľa“). 

Ak zmluvnou stranou kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom.

Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu www.panvice.sk sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami, a aj s reklamačným poriadkom.

K objednaniu zákazník vyberie tovar, riadne vyplní objednávkový formulár (všetky formulárom predpísané údaje a náležitosti) a objednávku odošle.

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránkach www.panvice.sk. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci obratom potvrdí spotrebiteľovi informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Pre kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom platí, že návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je ním odoslaná objednávka tovaru. Samotná kúpna zmluva je uzavretá momentom doručenia záväzného súhlasu zo strany predávajúceho. 

Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzavretiu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok. Kupujúci má vždy možnosť pred vlastným odoslaním objednávky túto skontrolovať a prípadne ju opraviť. Pred potvrdením objednávky je kupujúci vždy informovaný o celkovej a konečnej čiastke k úhrade.

Zmluva je uzatvorená v českom jazyku, ak nebránia tomu okolnosti na strane predávajúceho či kupujúceho, možno zmluvu uzavrieť aj v inom pre strany zrozumiteľnom jazyku.

Cena tovaru

Informácie o tovare a cene uvádzané predávajúcim sú záväzné s výnimkou zjavnej chyby. Ceny sú  prezentované vrátane všetkých daní (napr. DPH) a poplatkov, okrem nákladov na doručenie tovaru. Ceny sú platné v čase objednávky.

Kupujúci má možnosť sa pred vytvorením objednávky zoznámiť s faktom, po akú dobu zostáva ponuka, alebo cena v platnosti.

Dodacie podmienky

Tovar na dobierku obvykle dodávame v pracovných dňoch do 24 hodín po telefonickom potvrdení objednávky na ktorúkoľvek platnú adresu v SR. Spôsoby platby a dodania tovaru - nájdete tu.

Prevzatie tovaru

Predávajúci je povinný kupujúcemu predmet nákupu dodať v zjednanom množstve, akosti a prevedeniu. Kupujúci je povinný tovar prebrať a zaplatiť.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, má povinnosť objednaný tovar prijať a prekontrolovať neporušenosť obalu a či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. V prípade zistenia poškodenia je treba spísať zápis s doručovateľom.

Ak kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, zistí poškodenie či iné nezrovnalosti až po prebratí zásielky, je povinný ihneď kontaktovať predávajúceho. Tento postup je odporúčaný tiež spotrebiteľovi, a to z dôvodu predchádzania prípadným komplikáciám. Ak ale kupujúci spotrebiteľ uvedený postup nedodrží, nie je nijak ovplyvnené jeho právo uplatniť reklamáciu. 

Ak kupujúci nepreberie (spotrebiteľ či kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom) tovar, je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu škody.

Ak  kupujúci neprevezme tovar v dohodnutej lehote, je povinný predávajúcemu zaplatiť poplatok za uskladnenie tovaru za každý deň meškania, a to vo výši 10,- Kč. Celková čiastka poplatku za uskladnenie tovaru, ktoré objednal spotrebiteľ, však činí maximálne 300,- Kč. Potom, čo predávajúci kupujúceho prekazateľne upozorní a poskytne mu novú primeranú lehotu na prebratie tovaru, je predávajúci oprávnený tovar vhodným spôsobom predať, pritom náklady na uskladnenie a náklady márneho dodania tovaru z dôvodu nedostatku súčinnosti na strane kupujúceho, je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu započítať oproti výťažku z predaja. Poplatok za uskladnenie nevylučuje náhradu škody.

Odstúpenie od zmluvy zo strany spotrebiteľa 

Spotrebiteľ má podľa ustanovenia § 1829 a násl. občianskeho zákonníku právo zakúpený tovar vrátiť (tzv. od kúpnej zmluvy odstúpiť) bez udania dôvodu, a to do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru alebo poslednej časti dodávky, a to bez ohľadu na spôsob prevzatia tovaru či prevedení platby. 

Lehota pre odstúpenie od zmluvy činí 14 kalendárnych (nie pracovných dní) dní a začína sa nasledujúci kalendárny deň po prebratí tovaru alebo poslednej časti dodávky (napr. ak preberie spotrebiteľ tovar v piatok, lehota pre odstúpenie sa počíta od soboty vrátane). Ak posledný deň lehoty pripadá na sobotu, nedeľu či sviatok, je posledným dňom lehoty pracovní deň najbližšie nasledujúci. 

Lehota pre odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ v jej priebehu odošle predávajúcemu oznámenie, že od zmluvy odstupuje (je teda rozhodujúce, kedy je oznámenie o odstúpení od zmluvy spotrebiteľom odoslané, nie či je v stanovenej lehote predávajúcemu doručené). Spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj kedykoľvek pred dodaním tovaru.

Vo vyššie uvedenej lehote môže spotrebiteľ tovar vrátiť aj v prípade, že objednávku urobí po internete s osobným odberom na niektorej z  partnerských kamenných predajní predávajúceho.

Predávajúci je povinný spotrebiteľovi vrátiť čiastku odpovedajúcu cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho dodaniu k spotrebiteľovi, a to do 14 dní od odstúpenia od zmluvy zo strany spotrebiteľa.

Suma bude pripísaná na účet spotrebiteľa alebo prostredníctvom služby GoPay.

Ak ponúka predávajúci v rámci určitého spôsobu dodania tovaru niekoľko možností, je povinný spotrebiteľovi nahradiť najlacnejší z nich. Do 14 dní od odstúpení od zmluvy je spotrebiteľ povinný predávajúcemu poslať alebo predať zakúpený tovar. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu nesie kupujúci spotrebiteľ. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľ skôr, než mu spotrebiteľ tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

Tovar by mal byť vrátený predávajúcemu kompletný a v pôvodnom obale. Tovar nesmie mať známky opotrebenia či poškodenia. Ak spotrebiteľ vráti tovar nekompletný, či v nepôvodnom obale, alebo tovar javí známky opotrebenia či poškodenia, je predávajúci oprávnený voči spotrebiteľovi uplatniť nárok na náhradu škody a započítať ho na vrátenú čiastku. Náhrada škody musí odpovedať zníženiu hodnoty tovaru.

 

Právo na odstúpenie od zmluvy podľa občianskeho zákonníku nejde uplatniť u zmlúv: 

 • na dodanie digitálneho obsahu, ktorý nebol dodaný na hmotnom nosiči, a to za podmienky, že k splnení došlo s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzavretím zmluvy informoval spotrebiteľa, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy;
 • o poskytovaní služieb za podmienky, že k splneniu došlo s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy informoval spotrebiteľa, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy; 
 • o dodávke služieb alebo tovaru (vrátane alkoholických nápojov), ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho; 
 • o dodávke tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu a u zmlúv na rýchlo kaziaci sa tovar, u tovaru, ktorý bol nenávratne zmiešaný s iným tovarom, alebo vybratý z uzavretého obalu a z hygienických dôvodov ho nejde vrátiť; 
 • o dodávke zvukových či obrazových nahrávok alebo počítačových programov, ak kupujúci porušil ich pôvodný obal; 
 • o dodávke novín, časopisov alebo iných periodík; 
 • o ubytovaní, doprave, stravovaniu alebo využitiu voľného času poskytovaných v určenom termíne;
 • uzatváraných na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejnej dražby.

Právo na odstúpenie od zmluvy nevzniká kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom, pretože zákon tuto možnosť neuvádza.

Odstúpenie od zmluvy je spotrebiteľ povinný poslať na sídlo predávajúceho (Opavská 991/8b, Brno - Štýřice, 639 00). Pre urýchlenie vybavenia je vhodné, aby spotrebiteľ k oznámeniu o odstúpení od zmluvy pripojil doklad o predaji.

Vzor pre odstúpenie od zmluvy je dostupný tu.

 Akosť pri prevzatí

Akosť pri prevzatí sa v prípade, že je kupujúcim spotrebiteľ, riadi ustanoveniami § 2158 a násl. občianskeho zákonníku.

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu spotrebiteľovi, že vec pri prebratí  nemá vady, najmä, že v dobe, kedy kupujúci spotrebiteľ vec prevzal,

 • má vec vlastnosti, ktoré si strany zjednali, a ak chýba zjednanie, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci spotrebiteľ očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi prevádzanej,
 • sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec tohto druhu obvykle používa,
 • vec odpovedá akosťou alebo prevedením dohodnutému vzorku alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorku alebo predlohy,
 • je vec v odpovedajúcom množstve, rozmeru alebo hmotnosti a
 • vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 • V prípade, že je kupujúcim spotrebiteľ a vada na ním zakúpenom tovaru sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola vadná už pri prevzatí, ak toto neodporuje povahe veci alebo ak predávajúci nedokáže opak.

Práva z vadného plnenia (zákonná záručná lehota pre spotrebiteľov)

Práva z vadného plnenia sa v prípade, že je kupujúcim spotrebiteľ, riadi ustanoveniami § 2165 a násl. občianskeho zákonníku.

Kupujúci spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v lehote dvadsaťštyri mesiacov od prevzatia (teda v záručnej lehote).

V prípade, že sa v priebehu záručnej lehoty na veci vyskytne vada, má kupujúci spotrebiteľ pri uplatnení záruky právo na:

 • bezplatné odstránenie vady, ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu;
 • dodanie novej veci bez závad, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, avšak ak sa vada týka iba súčasti veci, môže kupujúci spotrebiteľ požadovať iba výmenu súčasti;
 • ak nie je možná žiadna z vyše uvedených možností, môže kupujúci spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy.

Ak spotrebiteľ neuplatní ani jeden z hore vymenovaných nárokov, môže požadovať primeranú zľavu. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez závad, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, a to aj v prípade, že predávajúci nezjedná nápravu v primeranej lehote alebo, že by zjednanie nápravy spotrebiteľovi spôsobilo značné problémy.

Ak sa objaví odstrániteľná vada po oprave opakovane (minimálne tretia reklamácia pre rovnakú závadu, prípadne štvrtá reklamácia pre odlišné závady) alebo má tovar väčší počet vad (najmenej tri vady súčasne), je kupujúci spotrebiteľ oprávnený požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny či výmenu tovaru, alebo môže od zmluvy odstúpiť.

Záruka sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

 • u veci predávanej za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena zjednaná;
 • na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním;
 • u použitej veci na vadu odpovedajúcu miere používania alebo opotrebenie, ktorou vec mala pri prevzatí kupujúcim; alebo
 • ak to vyplýva to z povahy veci.

Záruka sa nevzťahuje na vady, o ktorých kupujúci spotrebiteľ vedel už pred prevzatím veci, alebo ich vznik spotrebiteľ sám spôsobil. Ďalej sa záruka nevzťahuje na vady, ktorých vznik bol zapríčinený nevhodným užívaním, nevhodným, neodborným či neoprávneným zásahom, použitím či údržbou, zanedbaním starostlivosti o tovar zo strany spotrebiteľa, či vyššou mocou. Záruka sa ďalej nevzťahuje na vady, ktoré vznikli v dôsledku prepätia v rozvodnej sieti. Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré boli zapríčinené nekvalifikovanou opravou. 

Záručná lehota sa začína prevzatím tovaru, a táto sa prípadne ďalej predlžuje o dobu, po ktorú mal predávajúci vec u seba z dôvodu oprávneného vytknutia vady spotrebiteľom. 

Práva z vadného plnenia sa v prípade, že kupujúci nie je spotrebiteľom, riadi ustanoveniami § 2099 a násl. občianskeho zákonníku. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, záruku zo zákona nemá, pretože túto občiansky zákonník pre kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ, nepriznáva.

Vybavenie reklamácie uplatnenej spotrebiteľom

Pri uplatnení reklamácie zo strany spotrebiteľa má predávajúci povinnosť vystaviť spotrebiteľovi reklamačný protokol. 

Predávajúci rozhodne o reklamácii uplatnené spotrebiteľom ihneď, v zložitejších prípadoch do troch pracovných dní. Reklamácia vrátane vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci s kupujúcim spotrebiteľom nedohodne inak. Pri nedodržaní lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ nárok na odstúpenie od zmluvy. 

V prípade oprávnenej reklamácie má spotrebiteľ právo na náhradu účelne vynaložených nákladov spojených s reklamáciou. V prípade neoprávnenej reklamácie je predávajúci povinný vydať písomné odôvodnenie tohto rozhodnutia. Ak je reklamácie predávajúcim vyhodnotená ako neoprávnená, nemá spotrebiteľ nárok na náhradu účelne vynaložených nákladov spojených s vybavením reklamácie, pri tom ani predávajúci nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane.

O spôsobe vybavenia reklamácie informuje predávajúci kupujúceho vopred dohodnutým spôsobom (prostriedky komunikácie na diaľku, alebo písomne).

Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu

Podľa zákona o ochrane spotrebiteľa má spotrebiteľ právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb. Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa zahajuje výlučne na návrh spotrebiteľa, a to iba v prípade, že sa spor nepodarilo s predávajúcim vyriešiť priamo. Návrh na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu môže podať najneskôr do 1 roku odo dňa, kedy spotrebiteľ uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho prvý raz. 

K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovanie služieb je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, Praha 2, 120 00. Návrh na zahájenie mimosúdneho riešenie sporu môže spotrebiteľ podať tiež elektronicky - tu

Česká obchodná inšpekcia uvádza bližšie informácie o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov - tu

Na riešenie sporov on-line môže spotrebiteľ využiť platformu nachádzajúcou sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Ostatné ustanovenia

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, ktorého sa náš e-shop zúčastňuje. Tie sú vám zasielané pri každom nákupe u nás, pokiaľ ich neodmietnete dostávať v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti. Spracovanie osobných údajov na účely zasielania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi sa vykonáva na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzu nášho postavenia na trhu využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz (prevádzkovateľom je spoločnosť Heureka Shopping s.r.o. so sídlom Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČO 24725382, DIČ CZ24725382); tomuto spracovateľovi môžeme na tieto účely odovzdávať informácie o vami zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Pri zasielaní e-mailových dotazníkov sa vaše osobné údaje neposkytujú žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek namietať odmietnutím ďalších dotazníkov prostredníctvom odkazu v e-maile s dotazníkom. Ak budete namietať, dotazník vám ďalej nepošleme.

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.

Zmluva a otázky súvisiace sa riadia českým právom, najmä občianskym zákonníkom a v prípade kupujúceho spotrebiteľa tiež zákonom o ochrane spotrebiteľa.

Tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok nadobúdajú účinnosti dňa 30.01.2019.

Zmeny obchodných podmienok a reklamačného poriadku sú vyhradené.

Aktulizácia 09.01.2023