Ochrana osobných údajov

Pre prevádzkovateľa servera www.panvice.sk spoločnosť pans s. r. o., je seriózne plnenie objednávok a prípadne aj reklamácií zákazníkov najvyššou prioritou. Rovnako veľký dôraz je kladený na ochranu ich osobných údajov. Spoločnosť pans s. r. o. spracúva osobné údaje v súlade s nariadením Európskej únie 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov ( "nariadenie" alebo "GDPR")>

Nasledujúce informácie o ochrane osobných údajov poskytujú zákazníkom z pans s. r. o. a návštevníkom webových stránok, prevádzkovaných na serveri www.panvice.sk informácie o tom, aké osobné údaje spoločnosť pans s. r. o. o fyzických osobách pri predaji tovaru v eshope aj na predajniach, počas návštev na webových stránkach prevádzkovaných na serveri www.panvice.sk a kontaktoch s potenciálnymi zákazníkmi spracováva, na aké účely a pre aké obdobie, tieto osobné údaje sú spracované a komu a z akého dôvodu môže osobné údaje spoločnosť panvice s. r. o. odovzdať iným subjektom. Spoločnosť panvice s. r. o. nasledujúcimi informáciami o ochrane osobných údajov informuje aké práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov fyzickým osobám prináležia.

Čo sú osobné údaje a aké osobné údaje spoločnosť pans s.r.o. spracováva

Nariadenie definuje osobné údaje, ako akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len "subjekt údajov"); identifikovateľná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na špecifický identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, sieťový identifikátor alebo na základe jedného či viacerých zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby (ďalej len "údaje").

Spoločnosť pans s.r.o. v súvislosti s predajom tovaru spracováva o fyzických osobách:

1. Údaje nutné na uzatvorenie a plnenie zmluvy, a to:

 • meno a priezvisko,
 • e-mail,
 • telefón,
 • ulica a číslo,
 • mesto,
 • PSČ,
 • štát,
 • IČO, DIČ, názov obchodnej firmy,
 • číslo bankového účtu pri výbere platby prevodom.

Tieto údaje sú potrebné pre Vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich na zavedenie a zaúčtovanie Vašej platby za zakúpený tovar, za účelom dodania tovaru, na daňové a účtovnícke účely, na komunikáciu s Vami, vymáhanie prípadného dlhu a na ochranu legitímnych záujmov našej spoločnosti.

2. Údaje o zakúpenom tovare, a to:

 • druh a špecifikácia tovaru,
 • objem poskytnutého tovaru a jeho cena.

3. Údaje z komunikácie so zákazníkom, a to:

 • písomné a elektronické komunikácie,
 • chatové a videochatové komunikácie,
 • zápisy osobnej komunikácie so zákazníkom.

Tieto údaje spoločnosť pans s.r.o. získa pri komunikácii súvisiacimi s poskytovaním tovaru zákazníkovi.

Povinné spracovanie osobných údajov

Pre účely plnenia zmluvy zo zákonných dôvodov a na ochranu oprávnených záujmov spoločnosti panvice s. r. o. spracovávame Vaše údaje bez potreby súhlasu s týmto spracovaním. Poskytnutie týchto údajov je povinné a nemožno ho zamietnuť. Bez poskytnutia údajov potrebných na tieto účely, nie je možné poskytovať naše služby, respektíve predávať náš tovar. Na iné účely spracovávame údaje na základe súhlasu.

Spoločnosť pans s.r.o. tak nepotrebuje Váš súhlas so spracovaním údajov na tieto účely:

 • zabezpečenie predaja tovaru, platobných transakcií a ostatných služieb spojených s predajom tovaru – plnenie zmluvy,
 • procesy spojené s identifikáciou zákazníka – plnenie zmluvy,
 • plnenie zákonných daňových povinností – plnenie zákonných povinností,
 • na naplnenie povinnosti spolupráce so štátnymi orgánmi a na účely stanovené osobitnými zákonmi za účelom trestného konania – plnenie zákonných povinností,
 • vyhodnocovanie platobnej morálky zákazníka za účelom prevencie vzniku pohľadávok, ktoré môže mať vplyv na rozhodovanie spoločnosti pans s.r.o. o uzavretí či neuzavretí ďalšej zmluvy – oprávnený záujem,
 • vymáhanie dlhov a ďalšie zákaznícke spory – oprávnený záujem,
 • zaistenie dôkazov pre prípad nutnosti obhajoby práv spoločnosti pans s.r.o. – oprávnený záujem,
 • evidencia dlžníkov– oprávnený záujem.

Spoločnosť pans s.r.o. spracováva tieto údaje v nutnom rozsahu pre naplnenie týchto činností a to po dobu nutnú k ich dosiahnutiu, prípadne po dobu stanovenú právnymi normami. Potom sú údaje vymazané.

V prípade nákupu tovaru spoločnosť pans s. r. o. spracováva údaje potrebné na uzavretie zmluvy, údaje o zakúpenom tovare a údaje z komunikácie medzi zákazníkom a spoločnosťou pans s. r. o. na obdobie 10 rokov odo dňa uplynutia záručnej lehoty tovaru.

V prípade rokovaní medzi spoločnosťou pans s. r. o. a potenciálnym zákazníkom, alebo návštevníkom webových stránok prevádzkovaných na serveri www.panvice.sk ktoré nebolo zakončené  uzavretím zmluvy, spoločnosť pans s. r. o. spracováva poskytnuté údaje počas obdobia 10 rokov od príslušného rokovania.

Spoločnosť pans s.r.o. archivuje vystavené faktúry v súlade s ust. § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z pridanej hodnoty po dobu 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa plnenie uskutočnilo.

Dobrovoľné spracovanie osobných údajov

Spoločnosť pans s. r. o. spracováva na ďalšie účely údaje na základe Vášho súhlasu. So súhlasom spoločnosť pans s. r. o. spracováva údaje potrebné na oslovenie zákazníkov vhodnými marketingovými ponukami.

Spoločnosť pans s.r.o. tak potrebuje Váš súhlas so spracovaním údajov na tieto účely:

 • vytvorenie vhodnej ponuky tovaru spoločnosti pans s.r.o. alebo tretích strán v súvislosti s oslovením zákazníka,
 • uchovanie údajov o typovom chovaní zákazníkov pri nákupe tovaru.

Súhlas na komerčné účely, poskytujete spoločnosti pans s. r. o. úplne dobrovoľne a môžete ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas zostáva v platnosti po dobu 10 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby na tovar, pri ktorého objednávke bol súhlas na spracovanie osobných údajov na komerčné účely daný prostredníctvom webovej stránky prevádzkovanej na serveri www.panvice.sk prípadne po dobu 10 rokov od dátumu iného poskytnutia súhlasu so spracovaním údajov pre obchodné účely, alebo do dátumu kedy súhlas odvoláte.

V prípade vyslovenia súhlasu s marketingovým oslovením prostredníctvom elektronického kontaktu spoločnosť pans s.r.o. po dobu uvedenú v súhlase uchováva kontakty, ktoré jej fyzická osoba dá k dispozícii pre účely tohto marketingového oslovenia s ponukou tovaru spoločnosti pans s.r.o. Ak má fyzická osoba povolené cookies vo webovom prehliadači, spoločnosť pans s.r.o. spoločne s týmito kontaktmi uchováva aj údaje z cookies, ktoré sú umiestnené na internetových stránkach, a to pre účely zaistenia lepšieho fungovania internetových stránok prevádzkovaných na serveri www.panvice.sk a internetovej reklamy spoločnosti pans s. r. o.

Proces odvolania súhlasu

V prípade dobrovoľného spracovania údajov ste oprávnení Váš súhlas so spracovaním údajov k obchodným a marketingovým účelom kedykoľvek odvolať.

Súhlas so spracovaním údajov pre obchodné a marketingové účely môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu info@panvicky.cz alebo na zákazníckej linke +421 650 822 812, prípadne prostredníctvom prevádzkovateľa poštovej služby na adresu sídla spoločnosti pans s. r. o.

Spracovaniu údajov z cookies môžete zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača.

Zdieľanie osobných údajov s ďalšími subjektmi

Spoločnosť pans s.r.o. pri plnení záväzkov zo zmlúv využíva špecializované a odborné služby iných subjektov, ktoré majú v prípade prebratia údajov od spoločnosti pans s.r.o. ako správcu osobných údajov postavenie spracovateľov osobných údajov. Medzi spoločnosťou pans s.r.o. a týmito spracovateľmi sú uzavreté zmluvy o spracovaní údajov, v ktorých sú upravené povinnosti spracovateľov k ochrane a zabezpečení údajov. Spracovatelia spracovávajú údaje o fyzických osobách iba v rámci pokynov od spoločnosti pans s.r.o. a nesmú ich využiť inak. Jedná sa najmä o spracovateľov v oblasti správy IT systémov, internetovej reklamy, obchodného zastúpenia, advokátov alebo vymáhania dlhov. Zoznam týchto spracovateľov poskytne spoločnosť pans s.r.o. na požiadanie k nahliadnutiu

Spoločnosť pans s.r.o. pri plnení svojich zákonných povinností odovzdáva údaje správnym orgánom a úradom stanoveným platnou legislatívou.

Spôsob spracovania osobných údajov

Spoločnosť pans s.r.o. spracováva údaje manuálne aj automatizovane a o všetkých týchto činnostiach vedie evidenciu.

Práva subjektov údajov podľa nariadenia

Subjekt údajov má s účinnosťou GDPR odo dňa 25. 5. 2018 nasledujúce práva:

Právo na prístup k osobným údajom:

 • subjekt údajov má právo získať od spoločnosti pans s.r.o. potvrdenie, či sú jeho osobné údaje spracovávané.

Právo na informácie:

 • subjekt údajov má právo na informácie o účelu a právnom dôvode spracovania osobných údajov, kategóriách daných osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov osobných údajov, úmyslu odovzdať osobné údaje do inej krajiny, plánovanom čase, v ktorom budú osobné údaje u spoločnosti pans s.r.o. uložené, o právach vyplývajúcich pre subjekt údajov z nariadenia, o tom, či má subjekt údajov povinnosť osobné údaje spoločnosti pans s.r.o. poskytnúť a aký je dôsledok ich neposkytnutia a či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu.

Právo na opravu nepresných údajov:

 • subjekt údajov má právo na opravu nepresných osobných údajov alebo k doplneniu neúplných osobných údajov. Spoločnosť pans s.r.o. vždy urobí opravu, s ohľadom na dané technické možnosti, bez zbytočného odkladu.

Právo na výmaz:

 • subjekt údajov má právo na výmaz takých osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, a spoločnosť pans s.r.o. je povinná tieto osobné údaje bez zbytočného odkladu, s ohľadom na dané technické možnosti, vymazať: a) ak osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli spracovávané, b) subjekt údajov odvolá súhlas a neexistuje iný právny dôvod pre spracovanie, c) subjekt údajov vznesie námietku proti spracovaniu a neexistujú dôvody pre spracovanie, d) osobné údaje boli spracovávané protiprávne, e) osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnych povinností spoločnosti pans s.r.o. To neplatí v prípade, že spoločnosť pans s.r.o. potrebuje tieto údaje pre plnenie právnych povinností, pre účely archivácie, výkon nebo obhajobu právnych úkonov či z dôvodu verejného záujmu.

Právo na obmedzenie spracovania:

 • subjekt údajov má právo, aby spoločnosť pans s.r.o. dočasne obmedzila spracovanie osobných údajov, ak poprie presnosť osobných údajov, dôvody ich spracovania alebo ak podá námietku proti ich spracovaniu.

Právo na prenositeľnosť:

 • subjekt údajov má právo na prenositeľnosť osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol spoločnosti pans s.r.o., v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo požiadať spoločnosť pans s.r.o. o odovzdanie týchto údajov inému správcovi. Spoločnosť pans s.r.o. je oprávnená nevyhovieť žiadosti subjektu údajov v prípade, že by výkonom tohto práva mohlo dôjsť k nepriaznivému ohrozeniu práv a slobôd tretích osôb.

Právo vzniesť námietku:

 • subjekt údajov má právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme spoločnosti pans s.r.o. Spoločnosť pans s.r.o. je oprávnená takéto osobné údaje spracovávať cez vznesenú námietku iba ak preukáže oprávnené dôvody spracovania, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami subjektu údajov.

Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov:

 • subjekt údajov má právo súhlas so spracovaním osobných údajov pre obchodné účely a súhlas s marketingovým oslovením udelený ku konkrétnemu elektronickému kontaktu kedykoľvek odvolať, a to zrozumiteľným a určitým prejavom vôle, prostredníctvom e-mailu, telefonicky, prípadne prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb. Spracovaniu údajov z cookies môže subjekt zabrániť, nastavením príslušného webového prehliadača.

Právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní:

 • subjekt údajov má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré by preňho malo právne účinky alebo sa ho obdobných spôsobom významne dotklo. Spoločnosť pans s.r.o. žiadne automatizované rozhodovanie bez vplyvu ľudského posúdenia s právnymi účinkami pre subjekty údajov neprevádza.
 • subjekt údajov má právoobrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov.

Vydáno: Ve Střelicích, dne 10. srpna 2007
Aktualizace: V Brně, dne 28. 7 .2023