Reklamácia

Reklamácie a ich uplatňovanie

Kupujúci spotrebiteľ môže reklamovať vadu, ktorá sa prejaví do 2 rokov od prevzatia tovaru (t. j. v záručnej dobe). Ak sa vada zakúpeného tovaru prejaví v priebehu jedného roka od jeho prevzatia, tovar sa považuje za vadný už pri prevzatí, pokiaľ to nevylučuje povaha tovaru alebo vady. Ak kupujúci oprávnene vytkne predávajúcemu vadu, vyššie uvedené lehoty neplynú po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže tovar pre vadu používať.

Kupujúci nemá právo z vadného plnenia, ak vadu sám spôsobil. Preto pred prvým použitím zakúpeného tovaru odporúčame kupujúcemu, aby si tovar riadne skontroloval, či nie je poškodený, a aby si riadne prečítal záručné podmienky vrátane príslušného návodu na použitie (návodu na obsluhu) zakúpeného tovaru. V prípade, že sa zakúpený tovar používa v rozpore s návodom na použitie, nebudú uznané žiadne vady spôsobené nesprávnym používaním veci. Vadou veci nie je opotrebenie spôsobené bežným používaním alebo v prípade použitej veci opotrebenie zodpovedajúce rozsahu jej predchádzajúceho používania.

V prípade použitej veci je lehota, počas ktorej môže spotrebiteľ reklamovať vadu (záručná doba), 1 rok.

V prípade, že sa počas záručnej doby vyskytne na zakúpenej veci vada, má kupujúci spotrebiteľ právo na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo opravou veci, pokiaľ zvolený spôsob nie je nemožný alebo neúmerne nákladný v porovnaní s iným spôsobom; to sa posudzuje najmä s ohľadom na závažnosť vady, hodnotu, ktorú by vec mala bez vady, a na to, či je možné vadu odstrániť iným spôsobom bez väčších ťažkostí pre kupujúceho.

Predávajúci môže odmietnuť odstránenie vady, ak to nie je nemožné alebo neprimerane nákladné, najmä s ohľadom na závažnosť vady a hodnotu, ktorú by tovar mal bez vady.

Kupujúci spotrebiteľ môže požadovať primeranú zľavu z ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak:

  • predávajúci odmietol vadu odstrániť alebo ju neodstránil v primeranej lehote tak, aby kupujúcemu nespôsobil značné ťažkosti, a/alebo neprevzal vadný tovar na vlastné náklady, alebo
  • chyba sa objavuje opakovane alebo
  • chyba je podstatným porušením zmluvy. Podstatné porušenie je také porušenie, o ktorom strana porušujúca zmluvu vedela alebo musela vedieť v čase uzavretia zmluvy, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, keby toto porušenie predvídala, alebo
  • z vyhlásenia predávajúceho alebo z okolností vyplýva, že vada nebude odstránená v primeranom čase alebo bez podstatných ťažkostí pre kupujúceho.

Primeraná zľava sa určí ako rozdiel medzi hodnotou veci bez vady a vadnej veci, ktorú kupujúci dostal.

Ak kupujúci spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu po tom, čo kupujúci vec prevzal alebo mu kupujúci preukázal, že vec odoslal. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ak je vada nepodstatná; vada sa považuje za nepodstatnú.

Práva vyplývajúce z vady uplatňuje predávajúci. Kupujúci môže oznámiť vadu zakúpeného tovaru jedným z nasledujúcich spôsobov:

  • na e-mailovú adresu prevádzkovateľa: info@panvicky.cz
  • poštou na adresu predávajúceho: pans.r.o., Opavská 8b, 639 00 Brno
  • telefonicky na +420 511 119 639
  • osobným doručením na adresu prevádzkovateľa: pans s.r.o., Opavská 8b, 639 00 Brno

 a následne zaslať alebo doručiť vadný tovar vo vhodnom prepravnom obale a so všetkým príslušenstvom, s popisom vady a s priloženým dokladom o tom, že kupujúci tovar zakúpil u predávajúceho, na adresu predávajúceho: pans s.r.o., Opavská 991/8b, Brno - Štýřice, 639 00.

Je v záujme kupujúceho, aby zaslal tovar predávajúcemu až po dohode  na telefónnom čísle +420 511 119 639 alebo e-mailom: info@panvicky.cz. To podstatne urýchli konanie o reklamácii..

Ak je na zakúpenej veci uvedená iná osoba ako predávajúci, ktorá sa nachádza v sídle predávajúceho alebo v mieste bližšom ku kupujúcemu, kupujúci vyčíta osobe určenej na vykonanie opravy.

Keď spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo iná osoba určená na vykonanie opravy vydá spotrebiteľovi písomné potvrdenie o prijatí reklamácie (reklamačný protokol).

Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená a spotrebiteľ o tom musí byť informovaný do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí lehoty na reklamáciu môže spotrebiteľ odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Predávajúci alebo iná osoba určená na vykonanie opravy vydá spotrebiteľovi potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe trvania opravy alebo písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

V prípade oprávnenej reklamácie má spotrebiteľ nárok na náhradu nákladov, ktoré mu v súvislosti s reklamáciou účelne vznikli. Ak predávajúci uzná reklamáciu za neopodstatnenú, spotrebiteľ nemá nárok na náhradu účelne vynaložených nákladov spojených s vybavením reklamácie a ani predávajúci nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane.

Predávajúci oznámi kupujúcemu spôsob vybavenia reklamácie e-mailom alebo listom zaslaným na adresu kupujúceho.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, je povinný po prevzatí tovaru skontrolovať stav zakúpeného tovaru, či nemá vady, a v prípade zistenia vád ich uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, čo ich mohol pri vynaložení dostatočnej starostlivosti zistiť. Je povinný zaslať tovar predávajúcemu spôsobom uvedeným vyššie pre kupujúceho - spotrebiteľa. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, má nároky z vadného plnenia uvedené v § 2099 a nasl. občianskeho zákonníka.