Reklamácia

Reklamácia a jej uplatnenie

V prípade, že sa v priebehu záručnej lehoty vyskytne závada, má kupujúci, v závislosti na povahe tejto závady, pri uplatnení záruky tieto práva:

- ak ide o závadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie závady, právo na výmenu vadného tovaru, ak to nie je vzhľadom k povahe závady neúmerné, a ak nie je taký postup možný, právo na primeranú zľavu z nákupnej ceny alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy,

- ak ide o závadu neodstrániteľnú brániacu riadnemu používaniu tovaru, právo na výmenu vadného tovaru alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy,

- ak ide o závady odstrániteľné vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakované a brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu vadného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy,

- ak ide o závady neodstrániteľné, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci a ak nepožaduje výmenu veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 

Kupujúci je povinný dodaný tovar prezrieť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených závadách. Kupujúci môže oznámiť oprávnenú reklamáciu jednou z nasledujúcich možností:

 

· na e-mailovú adresu prevádzkovateľa: info@panvicky.cz

· poštou na adresu predávajúceho: PANS s.r.o., Opavská 8b, 639 00 Brno

· telefonicky na tel. č.: +421 650 822 812

· osobným doručením na adresu prevádzkovateľa: PANS s.r.o., Opavská 8b, 639 00 Brno

a následne poslať alebo doručiť reklamovaný tovar v prípade možnosti v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale, s popisom závady a kópiou predajného dokladu na adresu prevádzkarne prevádzkovateľa:

pans s. r. o., Opavská 8b, 639 00 Brno, IČ: 27686051, DIČ: CZ27686051, telefón: +421 650 822 812 alebo e-mailom na info@panvicky.cz.

 

Žiadame týmto našich zákazníkov, aby nám posielali tovar až po dohode na telefónnom čísle +421 650 822 812 alebo e-mailom na. info@panvicky.cz na adresu pans s.r.o., Opavská 8b, 639 00 Brno. Reklamačné konanie sa tým výrazne zrýchli. Ďakujeme za pochopenie.

 

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitejších prípadoch do troch pracovných dní. Reklamácia vrátane závady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Pri nedodržaní lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy. Predávajúci je povinný vystaviť pri uplatnení reklamácie reklamačný protokol. V prípade oprávnenej reklamácie má spotrebiteľ právo na náhradu nákladov spojených s reklamáciou. V prípade neoprávnenej reklamácie je predávajúci povinný vydať písomné odôvodnenie tohto zamietnutia a zároveň spotrebiteľ nemá nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani predajca nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane.

Pred prvým použitím tovaru je kupujúci povinný poriadne preštudovať záručné podmienky vrátane príslušnej užívateľskej príručky (návodu na použitie). V prípade užívania výrobku v rozpore s užívateľskou príručkou (návodom na použitie) nesie kupujúci všetky dôsledky, ktoré mu týmto vzniknú sám a ich následná reklamácia bude uzavretá ako neoprávnená. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na závady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Predávajúci nie je povinný prijať k reklamácii tovar, ak nebude vhodne zabalený a odovzdaný s požadovanými súčasťami a príslušenstvom.

 

V prípade zakúpenia tovaru v rámci podnikateľskej činnosti sa postupuje pri reklamácii podľa príslušných ustanovení zák. č. 513/1991 Sb., Obchodný zákonník, v platnom znení. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu osobne, nebo poslaním tovaru k reklamácii prepravnou službou  (špedičnou spoločnosťou, poštou apod.). Spôsob vybavenia reklamácie oznámi predávajúcemu kupujúci vopred dohodnutým postupom (prostriedky komunikácie na diaľku alebo písomne).