Reklamácie

Reklamácie a ich uskutočnenie

V prípade, že sa v priebehu záručnej lehoty vyskytne vada, má kupujúci, v závislosti na povahe tejto závady, pri uplatnení záruky tieto práva:
- ak ide o závadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a rýchle odstránenie závady. Právo na výmenu vadného tovaru ak je to vzhľadom k povahe závady neúmerné, a ak nie je taký postup možný, právo na primeranú zľavu z nákupnej ceny alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy,
- ak ide o závadu neodstrániteľnú, ktorá bráni riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu vadného tovaru alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy,
- ak ide o závady odstrániteľné vyskytujúce sa vo väčšom počte, alebo opakovane a bránia riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu vadného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy,
- ak ide o závady neodstrániteľné, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci a ak nepožaduje výmenu veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Kupujúci je povinný dodaný tovar prekontrolovať a bez zbytočného odkladu informovať telefonicky nebo e-mailom predávajúceho o zistených závadách do 48 hodín od dodania, aby sme mohli poškodenie uplatňovať u prepravcu. Včas neoznámené reklamácie nebudú uznané. Kupujúci môže oznámiť oprávnenú reklamáciu jednou z nasledujúcich možností:
  • na e-mailovú adresu prevádzkovateľa: info@panvicky.cz
  • poštou na adresu predávajúceho: PANS s.r.o., Opavská 8b, 639 00 Brno
  • telefonicky na tel. č.: +421 650 822 812
  • osobným doručením na adresu prevádzkovateľa: PANS s.r.o., Opavská 8b, 639 00 Brno
 
a čo najskôr odoslať alebo doručiť reklamovaný tovar v prípade možnosti v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale, s popisom závady a kópiou predajného dokladu na adresu prevádzkárne prevádzkovateľa:
pans s. r. o., Opavská 8b, 639 00 Brno, IČ: 27686051, DIČ: CZ27686051, telefón: +421 650 822 812, fax: 226015196 nebo e-mailom na info@panvicky.cz.
Žiadame týmto našich zákazníkov, aby nám posielali tovar až po dohovore na telefónnom čísle +421 650 822 812 alebo e-mailom na info@panvicky.cz na adresu pans s.r.o., Opavská 8b, 639 00 Brno. Reklamačné konanie sa tím výrazne zrýchli. Ďakujeme za pochopenie.

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitejších prípadoch do troch pracovných dní. Reklamácia vrátane závady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne ináč. Pri nedodržaní lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy. Pri uplatnení reklamácie je predávajúci povinný vystaviť reklamačný protokol.
V prípade oprávnenej reklamácie má spotrebiteľ právo na náhradu nákladov spojených s reklamáciou. V prípade neoprávnenej reklamácie je predávajúci povinný vydať písomné odôvodnením tohto zamietnutia a zároveň spotrebiteľ nemá nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani predajca nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane.
Pred prvým použitím tovaru je kupujúci povinný dôkladne prečítať záručné podmienky a príslušné užívateľské príručky (návod k obsluhe). V prípade užívania výrobku v rozpore s užívateľskou príručkou (návodom k obsluhe) nesie kupujúci všetky dôsledky, ktoré mu týmto vzniknú sám a ich následná reklamácia bude vyhodnotená neoprávnenou. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na závady tohoto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.
Predajca nie je povinný prijať k reklamácii tovar, ak nebude správne zabalený, alebo bez  požadovaných súčiastok a príslušenstva.
V prípade zakúpenia tovaru v rámci podnikateľskej činnosti sa postupuje pri reklamácii podľa príslušných ustanovení zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v aktuálnom znení.
Kupujúci môže uplatniť reklamáciu osobne, alebo odoslaním tovaru k reklamácii prepravnou službou (dopravnou spoločnosťou, poštou apod.).
Spôsob vybavenia reklamácie oznámi predávajúci kupujúcemu vopred dohodnutým postupom (prostriedkami komunikácie na diaľku alebo písomne).

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim pans s.r.o., so sídlom Opavská 8b, 639 00 Brno, IČO: 27686051 je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.