ZÁKON O ODPADOCH

MANDÁTNA ZMLUVA číslo: MZ-0292/2018 uzatvorená podľa § 566 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi mandantom pans s.r.o., Opavská 8b, 639 00 Brno, registrovaná v Obchodnom registri: Krajský soud v Brně, odd. C, vložka 51990, IČ: 27686051 a mandatárom Envi-CARE GR s.r.o., Tolstého 5, 811 06 Bratislava, SR, KA: SNP 7, 053 42 Krompachy, registrovaným v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. Č. 107953/B, IČO: 50 084 372.

SPLNOMOCNENIE v rozsahu nižšie uvedených právnych úkonov: na výkon činnosti SPLNOMOCNENÉHO ZÁSTUPCU v súladě s §27 ods. 18 zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a v rozsahu podľa §27 ods. 19 zákona č.79/2015 Z.z. o odpadech, pre výrobcov vyhradeného výrobku obalov.